रुपिन्द्र प्रभावी

Friday, December 1, 2023

Ms Word मा पहिला नम्बर टाइप गर्नुहोस् अनि alt+x थिच्नुहोस् । यस्ता सिम्बोल बन्छन् :

December 01, 2023
 Ms Word मा पहिला नम्बर टाइप गर्नुहोस् अनि alt+x थिच्नुहोस् ।   यस्ता सिम्बोल बन्छन् :input

process

output

input

process

output

input

process

output

2701

alt+x

2734

alt+x

2767

alt+x

2702

alt+x

2735

alt+x

2768

alt+x

2703

alt+x

2736

alt+x

2769

alt+x

2704

alt+x

2737

alt+x

2770

alt+x

2705

alt+x

2738

alt+x

2771

alt+x

2706

alt+x

2739

alt+x

2772

alt+x

2707

alt+x

2740

alt+x

2773

alt+x

2708

alt+x

2741

alt+x

2774

alt+x

2709

alt+x

2742

alt+x

2775

alt+x

2710

alt+x

2743

alt+x

2776

alt+x

2711

alt+x

2744

alt+x

2777

alt+x

2712

alt+x

2745

alt+x

2778

alt+x

2713

alt+x

2746

alt+x

2779

alt+x

2714

alt+x

2747

alt+x

2780

alt+x

2715

alt+x

2748

alt+x

2781

alt+x

2716

alt+x

2749

alt+x

2782

alt+x

2717

alt+x

2750

alt+x

2783

alt+x

2718

alt+x

2751

alt+x

2784

alt+x

2719

alt+x

2752

alt+x

2785

alt+x

2720

alt+x

2753

alt+x

2786

alt+x

2721

alt+x

2754

alt+x

2787

alt+x

2722

alt+x

2755

alt+x

2788

alt+x

2723

alt+x

2756

alt+x

2789

alt+x

2724

alt+x

2757

alt+x

2790

alt+x

2725

alt+x

2758

alt+x

2791

alt+x

2726

alt+x

2759

alt+x

2792

alt+x

2727

alt+x

2760

alt+x

2793

alt+x

2728

alt+x

2761

alt+x

2794

alt+x

2729

alt+x

2762

alt+x

2795

alt+x

2730

alt+x

2763

alt+x

2796

alt+x

2731

alt+x

2764

alt+x

2797

alt+x

2732

alt+x

2765

alt+x

2798

alt+x

2733

alt+x

2766

alt+x

2799

alt+x

पूरा पढ्नुहोस्...