कायापलट असल शासन साहित्यिक पत्रिका (स्मारिका २०६१) - रुपिन्द्र प्रभावी