जनताका गायक रामेशसँग गरिएको कुराकानी - रुपिन्द्र प्रभावी