सम्माेहन साहित्यिक पत्रिका, अङ्क १ र २ - रुपिन्द्र प्रभावी