रुपायन त्रैमासिक साहित्यि पत्रिका (समालाेचना विशेषाङ्क) अङ्क ३६ - रुपिन्द्र प्रभावी